SKI-TENIS

RODO

Informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Matyfi prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ,,AKADEMIA TENISA Michał Matyfi’’, ul. Słoneczna 96, lok.7, 39-200 Dębica, NIP: 8722409197, REGON: 181120264, zwany dalej Administratorem.  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu: tworzenia bazy klientów, marketingowym, realizacji przepisów księgowych, umożliwienia kontaktu pomiędzy stronami, promocji Akademii Tenisa Michał Matyfi, w  tym w szczególności poprzez: zamieszczanie fotorelacji w prasie, portalach i stronach internetowych, publikowanie w galeriach zdjęć́, umieszczaniu reprodukcji na: ulotkach, plakatach, zaproszeniach, naklejkach, banerach, stronach internetowych oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu niewyszczególnionych na czas trwania umowy oraz 6 lat po jej zakończeniu w celu realizacji przepisów księgowych oraz możliwości dochodzenia roszczeń. W przypadku konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia klienta, dane osobowe konieczne do zawarcia niniejszej umowy zostaną przekazane ubezpieczycielowi w zakresie wymaganym dla skuteczności zawarcia powyżej wskazanej umowy.


2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest imię i nazwisko, , zdjęcia, dane kontaktowe, numer PESEL (jeśli wymagany jest do wykupienia polisy ubezpieczeniowej)


   a) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy lub przeprowadzenie treningu sportowego,
   b) posiada Pani/Pan prawo do:


– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,


4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usług i 6 lat od ich zakończenia w celu realizacji przepisów księgowych oraz prawa dochodzenia roszczeń.